Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním COOKIES, ktoré používame na poskytovanie služieb, prispôsobenie reklám a analýzu prenosov.
Súhlasím
Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním COOKIES
Súhlasím
Používáme COOKIES
Súhlasím
Jazyk:
Mena:
 

Všeobecné obchodné podmienky

ČLÁNKY
Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky o poskytovaní služby HOSTSOFT
 
Platné od 28.11.2016

 

 

1. Všeobecné obchodné podmienky /ďalej len „VOP“/ spolu so všetkými ostatnými zmluvnými dokumentmi, vymedzujú obsah zmluvného vzťahu medzi Objednávateľom a Poskytovateľom


2. Vymedzenie základných pojmov


2.1 "Objednávateľ" fyzická osoba alebo právnická osoba vstupujúca do zmluvného vzťahu s Poskytovateľom. Za Objednávateľa sú oprávnené konať vždy len osoby uvedené v písomnej zmluve alebo objednávke. Objednávateľ sa zavädzuje uviesť svoje informácie pravdivo. Poskytovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť objednávku pokiaľ sa bude domievať, že informácie v objednávke boli nepravdivo uvedené. Súčasťou údajov o objednávateľovi je aj IP adresa, z ktorej vytvoril objednávku.


2.2 "Poskytovateľ"


Spoločnosť:


LUSTIG s.r.o.
Toplianska 28
82 107 Bratislava
Slovenská Republika

 

IČO: 47 996 170
DIČ: 2024181071
Neplatca DPH


2.3 „Objednávka“ je dokument, ktorý buď samostatne, alebo s inými zmluvnými dokumentmi, vymedzuje obsah zmluvného vzťahu medzi Objednávateľom a Poskytovateľom. Poskytovateľ potvrdzuje súhlas s týmito VOP a preberá na seba práva a povinnosti, ktoré mu z nich vyplývajú. Objednávateľ prejavuje súhlas s vytvorenou online objednávkou formou úhrady objednávky.


2.4 "Dôverná informácia" je akákoľvek informácia o Objednávateľovi, ktorú sa Poskytovateľ dozvie v súvislosti s napĺňaním predmetu uzatvorenej zmluvy, ktorá nie je verejne prístupná a nie je určená tretím osobám. Medzi dôverné informácie patria aj údaje o prihláseniach používateľa, parametre prístupov ako IP adresa alebo uložené premenné v cookies.


2.5 „Web aplikácia“ je program v počítačových systémoch a na internete, ktorý umožňuje Objednávateľovi pracovať s údajmi. Údaje môžu obsahovať texty, zvuky, obrázky aj video.

 

2.6 „Gamehosting“ je služba, ktorá poskytuje Objednávateľovi možnosť pripojiť sa na vybranú aplikáciu (herný server). Aby sa pripojenie mohlo zrealizovať, je potrebné mať prístup na internetovú sieť.

 

2.7 „Webhosting“ je služba, ktorá poskytuje Objednávateľovi možnosť umiestniť server na dátové zariadenia, je vytvorená FTP priestorom a určenými webovými aplikáciami.

 

2.8 "Server" je súbor hardware-ového a software-ového vybavenia, na ktorom sú umiestnené www stránky, spravované www aplikácie a iné služby poskytované priamo Poskytovateľom.


2.9 "Technická prestávka" je plánovaný stav, kedy Poskytovateľ po nevyhnutnú dobu obmedzí alebo vylúči možnosť využívania poskytovaných služieb Objednávateľom. Technická prestávka slúži na zabezpečenie bezproblémového využívania poskytovaných služieb.

 

2.10 „Slot“ definuje počet užívateľov, ktorí sa môžu pripojiť na vybranú službu v tom istom čase súčasne.

 

2.11 „Dátové zariadenie“ je počítač, ktorý je umiestnený v dátovom centre a má špeciálne vlastnosti týkajúce sa výkonu. V dátovom centre má dátové zariadenie neobmedzený prístup na internetovú sieť, okrem nepredvídateľných technických problémov.

 

2.12 „Menová jednotka“ je, pokiaľ nie je uvedené inak, EUR. Vzhľadom na povahu služieb a rozdielne náklady, poskytovateľ poskytuje služby aj vo viacerých menách, a má právo určovať si rozdielne ceny v jednotlivých menách bez ohľadu na aktuálny menový kurz NBS.


3. Predmet zmluvného vzťahu


3.1 Predmet zmluvného vzťahu medzi Objednávateľom a Poskytovateľom je poskytovanie služieb Poskytovateľom vždy špecifikovaných v elektronickej objednávke na dobu určitú, vyplnenej osobou oprávnenou konať za Objednávateľa, a to za platnosti týchto VOP.


4. Objednávanie poskytovaných služieb, resp. produktov Poskytovateľa


4.1 Objednávateľ má právo si objednať akékoľvek služby, prípadne produkty nachádzajúce sa v aktuálnej ponuke Poskytovateľa, a to za podmienok uvedených v týchto VOP.


4.2 Služba poskytovaná Poskytovateľom, sa považuje za objednanú vytvorením online objednávky cez administráciu na doméne služby Objednávateľom.


4.3 Elektronická objednávka odovzdaná Poskytovateľovi je záväzná a môže byť zmenená len prostredníctvom písomnej dohody zmluvných strán.


4.4 Objednávka sa považuje za dokončenú úhradou. Zákazník musí uhradiť objednávku do 7 dní od vytvorení objednávky inak je neplatná. Objednávateľ si môže vybrať formu úhrady podľa svojich preferencií, pričom k dispozícií má platobné možnosti, ktoré Poskytovateľ uvádza v cenníku na webovej stránke poskytovanej služby.


5. Práva a povinnosti zmluvných strán


5.1 Práva a povinnosti "Objednávateľa"


5.1.1 Odoslaním objednávky sa Objednávateľ zaväzuje zaplatiť cenu objednaných a poskytnutých služieb.


5.1.2 Objednávateľ je povinný na žiadosť Poskytovateľa poskytnúť Poskytovateľovi potrebnú súčinnosť pri poskytovaní služieb, o ktorú Poskytovateľ Objednávateľa požiada.


5.1.3 Ak si Objednávateľ objedná od Poskytovateľa službu, potom sa Poskytovateľ zaväzuje neposkytnúť dôverné údaje tretej osobe a to jak odplatne tak aj bezodplatne.


5.1.4 Objednávateľ má právo objednať si, vytvoriť a umiestniť vlastné dáta na serveri Poskytovateľa, a to v súlade s legislatívou Slovenskej republiky. Za obsah umiestnený na server Poskytovateľa Objednávateľom nesie zodpovednosť len Objednávateľ.


5.1.5 Objednávateľ sa zaväzuje zdržať sa akéhokoľvek konania, ktorým by neoprávnene zasahoval do serverou poskytovateľa, a tiež sa zaväzuje zabrániť prípadnému neoprávnenému zásahu tretích osôb do serverov poskytovateľa, zdržať sa konania, ktoré by smerovalo k šíreniu nevyžiadanej pošty na internete, a tiež sa zdržať akéhokoľvek konania, ktoré by mohlo poškodiť záujmy Poskytovateľa. V prípade činnosti Objednávateľa, v rozpore so záväzkami uvedenými v tomto článku VOP, má Poskytovateľ právo od zmluvy odstúpiť, a to dňom doručenia písomnej výpovede Objednávateľovi.


5.1.6 Objednávateľ je zodpovedný za všetky škody a vzniknuté náklady Poskytovateľa a jeho klientov, ak ním vytvorená a umiestnená vlastná webová aplikácia, vyhotovená a umiestnená podľa bodu 5.1.4, spôsobí znemožnenie poskytovania služieb na serveroch alebo umožní prienik alebo šírenie nevyžiadanej pošty.


5.1.7 Objednávateľ sa zaväzuje, že nebude pri využívaní služieb poskytovaných Poskytovateľom používať prvky rasizmu, xenofóbie, pornografie alebo akékoľvek iné zakázané prvky, ktorých zverejnenie na Internete by bolo v rozpore s právom alebo morálkou, a ktoré sú spôsobilé narušovať etické a morálne princípy demokratickej spoločnosti.


5.1.8 Zmluvné strany sa dohodli, že skutočnosť, že Objednávateľ zaplatí objednávku vystavenú Poskytovateľom za poskytnuté služby, je zároveň potvrdením, že služby boli poskytnuté resp. vyhotovené riadne a včas podľa požiadaviek Objednávateľa a nemajú žiadne vady.


5.1.9 Objednávateľ odovzdaním elektronickej objednávky Poskytovateľovi, dáva Poskytovateľovi súhlas na zasielanie informačných e-mailov súvisiacich s poskytovanými službami do e-mailovej schránky Objednávateľa, a to podľa uváženia Poskytovateľa.


5.1.10 Ak Objednávateľ akoukoľvek činnosťou spôsobí škodu Poskytovateľovi, a Poskytovateľ vzniknutú škodu vyčísli, a vyzve Objednávateľa k jej úhrade, je Objednávateľ povinný do 15 dní odo dňa výzvy spôsobenú škodu uhradiť.


5.2 Práva a povinnosti "Poskytovateľa"


5.2.1 Poskytovateľ je povinný v súlade s objednávkou, prípadne v súlade s inými dokumentmi vymedzujúcimi obsah zmluvného vzťahu medzi Poskytovateľom a Objednávateľom za platnosti týchto VOP, poskytnúť Objednávateľovi služby v dohodnutom rozsahu a v kvalite, akú si objednaná služba vyžaduje. Poskytovateľ nenesie zodpovednosť za nájdené chyby po objednaní služby.


5.2.2 Poskytovateľ sa zaväzuje, že bude uchovávať v tajnosti a chrániť pred zverejnením dôverné informácie charakterizované v bode 2.4 týchto VOP, ktoré sa dozvedel o Objednávateľovi pri napĺňaní predmetu zmluvného vzťahu, ibaže mu Objednávateľ dal na sprístupnenie týchto informácií tretím osobám písomný súhlas. V prípade udelenia písomného súhlasu podľa tohto článku VOP, nezodpovedá Poskytovateľ za ich ďalšie zverejnenie. Poskytovateľ je zaviazaný predmetné informácie uchovávať v tajnosti len za predpokladu, že sa dozvie, že ide o dôverné informácie podľa bodu 2.4 VOP. Uvedený zákaz sa netýka sprístupňovania dôverných informácií zamestnancom alebo iným spolupracovníkom poskytovateľa, ktoré im v nevyhnutnej miere poskytne za účelom plnenia zmluvného záväzku. Poskytovateľ je povinný informovať o prípadnom úniku dôverných informácii objednávateľa. Objednávateľ je povinný v prípade overenej žiadosti (E-mail, SMS, písomne) požiadať o zaslanie zoznamu dôverných informácii, ktoré objednávateľ shromažduje. V prípade, že o to objednávateľ požiada je poskytovateľ povinný tieto údaje zlikvidovať. Poskytovateľ bude uchovávať poskytnuté údaje aj v prípade ukončenia poskytovania služieb a to hlavne z dôvodu ostatných funkcí systému a jednoduchého vytvorenia objednávky používateľom.


5.2.3. Poskytovateľ si vyhradzuje právo ľubovoľne zasiahnuť do zverejneného obsahu Objednávateľa, prípadne dočasne alebo aj trvalo pozastaviť dodávku poskytovaných služieb Objednávateľovi (ďalej len „zásah“) aj bez predchádzajúceho upozornenia, ako aj odstúpiť od zmluvy dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení, v nasledovných prípadoch: (i) v prípade, že bude mať za to, že ide o nedovolené konanie popísané v bode 5.1.7 týchto VOP /ďalej len „nedovolený obsah“ alebo aj „nedovolené konanie“ (ii) v prípade, že je Objednávateľ v omeškaní so zaplatením ktorejkoľvek faktúry od Poskytovateľa 14 dní po jej splatnosti, a to až dovtedy, kým Objednávateľ nepredloží Poskytovateľovi doklad o úhrade všetkých faktúr, (iii) že internetová aplikácia alebo spôsob akým Objednávateľ využíva poskytovanú službu obmedzuje plnohodnotné využívanie služieb inými klientmi Poskytovateľa alebo akokoľvek inak obmedzuje alebo poškodzuje Poskytovateľa, (iv) v prípade, že Objednávateľ nedodrží záväzky uvedené v týchto VOP. V prípade nutnosti zásahu Poskytovateľa uskutočneného podľa tohto článku VOP sa Objednávateľ zaväzuje zaplatiť Poskytovateľovi fakturovanú cenu nákladov spojených s jeho uskutočnením. V prípade, že Poskytovateľ pristúpi k pozastaveniu poskytovaných služieb v dôsledku konania Objednávateľa popísaného v tomto článku VOP, povinnosť zaplatiť cenu za poskytované služby Poskytovateľom vo fakturovanej výške nie je tým dotknutá.


5.2.4 Poskytovateľ sa zaväzuje, že technické prestávky podľa bodu 2.6 týchto VOP bude uskutočňovať najmä medzi 7-12 hod SEČ v maximálnej dĺžke jednej hodiny v jednom dni a to v maximálnom počte dve technické prestávky za jeden mesiac.


5.2.5 Poskytovateľ nezodpovedá za prerušenie, resp. obmedzenie dodávky, resp. chodu poskytovaných služieb v prípade, že prerušenie nezavinil.


5.2.6 Poskytovateľ prehlasuje, že akékoľvek dátové súbory, ktoré sú predmetom zmluvy medzi objednávateľom a poskytovateľom služby, chráni primerane v zmysle požiadaviek Zákona NR SR č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov.

 

5.2.7 Poskytovateľ je oprávnený neposkytnúť službu objednávateľovi v prípade, že nemá dostatnú kapacitu služieb. Objednávateľ má nárok na vrátenie penazí pokiaľ mu poskytovateľ nezabezpečí služby do 7 dní od úhrady.


6. Doba trvania a ukončenie zmluvného vzťahu


6.1 Zmluvný vzťah trvá do doby vyčerpania zálohového účtu (daľej kreditu), ktorý si objednávateľ predplatil.


6.2 Zmluvný vzťah uzatvorený na dobu neurčitú.

 

7. Reklamačný poriadok

 

7.1 Objednávateľ má právo podať reklamáciu ak:

 

7.1.1 objednaná služba bola zaúčtovaná za cenu vyššiu aká je cena v cenníku,

 

7.1.2 dodaná služba a služba uvedená v objednávke sa nezhodujú, pričom si musí byť Objednávateľ istý, že chyba nie je na jeho strane,

 

7.1.3 poruchový stav trvá dlhšie ako 24 h,

 

7.1.4 problémové fungovanie služby, ktoré nebolo zapríčinené zásahmi Objednávateľa.

 

7.2 Poskytovateľ je oprávnený odmietnuť reklamáciu, ak:

 

7.2.1 bol problém zapríčinení nesprávnymi alebo neštandardnými zásahmi Objednávateľa,

 

7.2.2 Objednávateľ nie je schopný preukázať žiadne dôkazy nefunkčnosti služby,

 

7. 2.3 služba obsahuje prvky zmienené v bode 5.1.7,

 

7.3 Objednávateľ pri podávaní reklamácie je povinný uviesť svoje meno, uvedené v jeho profile, IP adresu a dôkladný opis dôvodu reklamácie.

 

7.4 Ak Poskytovateľ uzná reklamáciu za opodstatnenú, je povinný problém vyriešiť do 5 pracovných dní s náhradou vo forme pripísania kreditu na zálohový účet v rovnakej výške ako bolo objednávateľovi odpočítané za nefunkčné služby.


8. Záverečné ustanovenia


8.1 Podpísaním písomnej objednávky zmluvné strany potvrdzujú, že si tieto VOP, zverejnené na webovej stránke služby, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou písomnej objednávky, prečítali a ich obsahu plne porozumeli.


8.2 Zmluvné strany odoslaním objednávky potvrdzujú, že do zmluvného vzťahu vstúpili na základe slobodnej vôle, že žiadna zo strán nekonala v omyle, tiesni, či za nápadne nevýhodných podmienok, informácie uvedené v písomnej objednávke ako aj tieto VOP si riadne prečítali, porozumeli ich obsahu a jednotlivým pojmom, riadne si vysvetlili význam jednotlivých pojmov, porozumeli im a na znak súhlasu s objednávkou ako aj týmito VOP podpísali písomnú objednávku.


8.3. Zmluvné strany sa v zmysle § 262 z. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka dohodli, že ich zmluvné vzťahy sa budú riadiť ustanoveniami Obchodného zákonníka SR.


8.4. Poskytovateľ si vyhradzuje právo meniť tieto VOP kedykoľvek, o čom zašle Objednávateľovi informáciu e-mailom. Zmenené VOP vstúpia vždy do platnosti v deň uvedený v odoslanom e-maili.


8.5 Zmluvné strany sa dohodli, že Poskytovateľ Objednávateľovi doručuje všetky písomnosti na adresu uvedenú v písomnej objednávke, pokiaľ nie je dohodnuté inak. V prípade pochybnosti Poskytovateľa o adrese, na ktorej má Objednávateľ, ktorý je právnickou osobou, sídlo, považuje sa za adresu na doručovanie adresa uvedená v živnostenskom, obchodnom alebo inom obdobnom registri.


8.6 V prípade, ak bude podľa týchto obchodných podmienok potrebné doručovať druhej zmluvnej strane akúkoľvek písomnosť, doručuje sa táto písomnosť na adresu zmluvnej strany uvedenú v zmluve alebo poslednej objednávke, pokiaľ nie je zmena adresy písomne oznámená zmluvnej strane, ktorá písomnosť doručuje. V prípade, ak sa písomnosť aj pri dodržaní týchto podmienok vráti nedoručená, zmluvné strany sa dohodli, že účinky doručenia nastávajú tretím dňom po vrátení zásielky zmluvnej strane, ktorá zásielku doručuje.


8.7 Zmluvné strany sú si navzájom povinné bezodkladne oznámiť akékoľvek zmeny, a to najmä zmenu sídla, obchodného názvu, zmenu štatutárnych orgánov, zmenu účtu, ktorý je pre zmluvu rozhodujúci. V prípade, ak takúto zmenu neoznámia, zodpovedajú za škodu týmto spôsobenú.

 

8.8 V prípade, že poskytovateľ upravý VOP má objednávateľ právo odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu do 7 dní od doručenia zmeny VOP.

KOMENTÁRE: 0

Pridávať komentáre môže iba prihlásený používateľ

Loading
TOP ČLÁNKY
VIP Hosting Card
Zbrane CS 1.6
Ako si zvýšiť FPS na MineCrafte
POSLEDNÉ
KOMENTÁRE
TomzZ (04.02.2018)
Mobilní aplikace kde by se nacházelo start,stop, restart serverů. Seznam/počet online lidí, přátelé a chat který by se určitě využil. A např. i možnost nějaké basic úpravy serveru.
Admin Serverus (03.02.2018)
test
User34549 (20.01.2018)
d
Všeobecné obchodné podmienky
ČLÁNKY
Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky o poskytovaní služby HOSTSOFT
 
Platné od 28.11.2016

 

 

1. Všeobecné obchodné podmienky /ďalej len „VOP“/ spolu so všetkými ostatnými zmluvnými dokumentmi, vymedzujú obsah zmluvného vzťahu medzi Objednávateľom a Poskytovateľom


2. Vymedzenie základných pojmov


2.1 "Objednávateľ" fyzická osoba alebo právnická osoba vstupujúca do zmluvného vzťahu s Poskytovateľom. Za Objednávateľa sú oprávnené konať vždy len osoby uvedené v písomnej zmluve alebo objednávke. Objednávateľ sa zavädzuje uviesť svoje informácie pravdivo. Poskytovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť objednávku pokiaľ sa bude domievať, že informácie v objednávke boli nepravdivo uvedené. Súčasťou údajov o objednávateľovi je aj IP adresa, z ktorej vytvoril objednávku.


2.2 "Poskytovateľ"


Spoločnosť:


LUSTIG s.r.o.
Toplianska 28
82 107 Bratislava
Slovenská Republika

 

IČO: 47 996 170
DIČ: 2024181071
Neplatca DPH


2.3 „Objednávka“ je dokument, ktorý buď samostatne, alebo s inými zmluvnými dokumentmi, vymedzuje obsah zmluvného vzťahu medzi Objednávateľom a Poskytovateľom. Poskytovateľ potvrdzuje súhlas s týmito VOP a preberá na seba práva a povinnosti, ktoré mu z nich vyplývajú. Objednávateľ prejavuje súhlas s vytvorenou online objednávkou formou úhrady objednávky.


2.4 "Dôverná informácia" je akákoľvek informácia o Objednávateľovi, ktorú sa Poskytovateľ dozvie v súvislosti s napĺňaním predmetu uzatvorenej zmluvy, ktorá nie je verejne prístupná a nie je určená tretím osobám. Medzi dôverné informácie patria aj údaje o prihláseniach používateľa, parametre prístupov ako IP adresa alebo uložené premenné v cookies.


2.5 „Web aplikácia“ je program v počítačových systémoch a na internete, ktorý umožňuje Objednávateľovi pracovať s údajmi. Údaje môžu obsahovať texty, zvuky, obrázky aj video.

 

2.6 „Gamehosting“ je služba, ktorá poskytuje Objednávateľovi možnosť pripojiť sa na vybranú aplikáciu (herný server). Aby sa pripojenie mohlo zrealizovať, je potrebné mať prístup na internetovú sieť.

 

2.7 „Webhosting“ je služba, ktorá poskytuje Objednávateľovi možnosť umiestniť server na dátové zariadenia, je vytvorená FTP priestorom a určenými webovými aplikáciami.

 

2.8 "Server" je súbor hardware-ového a software-ového vybavenia, na ktorom sú umiestnené www stránky, spravované www aplikácie a iné služby poskytované priamo Poskytovateľom.


2.9 "Technická prestávka" je plánovaný stav, kedy Poskytovateľ po nevyhnutnú dobu obmedzí alebo vylúči možnosť využívania poskytovaných služieb Objednávateľom. Technická prestávka slúži na zabezpečenie bezproblémového využívania poskytovaných služieb.

 

2.10 „Slot“ definuje počet užívateľov, ktorí sa môžu pripojiť na vybranú službu v tom istom čase súčasne.

 

2.11 „Dátové zariadenie“ je počítač, ktorý je umiestnený v dátovom centre a má špeciálne vlastnosti týkajúce sa výkonu. V dátovom centre má dátové zariadenie neobmedzený prístup na internetovú sieť, okrem nepredvídateľných technických problémov.

 

2.12 „Menová jednotka“ je, pokiaľ nie je uvedené inak, EUR. Vzhľadom na povahu služieb a rozdielne náklady, poskytovateľ poskytuje služby aj vo viacerých menách, a má právo určovať si rozdielne ceny v jednotlivých menách bez ohľadu na aktuálny menový kurz NBS.


3. Predmet zmluvného vzťahu


3.1 Predmet zmluvného vzťahu medzi Objednávateľom a Poskytovateľom je poskytovanie služieb Poskytovateľom vždy špecifikovaných v elektronickej objednávke na dobu určitú, vyplnenej osobou oprávnenou konať za Objednávateľa, a to za platnosti týchto VOP.


4. Objednávanie poskytovaných služieb, resp. produktov Poskytovateľa


4.1 Objednávateľ má právo si objednať akékoľvek služby, prípadne produkty nachádzajúce sa v aktuálnej ponuke Poskytovateľa, a to za podmienok uvedených v týchto VOP.


4.2 Služba poskytovaná Poskytovateľom, sa považuje za objednanú vytvorením online objednávky cez administráciu na doméne služby Objednávateľom.


4.3 Elektronická objednávka odovzdaná Poskytovateľovi je záväzná a môže byť zmenená len prostredníctvom písomnej dohody zmluvných strán.


4.4 Objednávka sa považuje za dokončenú úhradou. Zákazník musí uhradiť objednávku do 7 dní od vytvorení objednávky inak je neplatná. Objednávateľ si môže vybrať formu úhrady podľa svojich preferencií, pričom k dispozícií má platobné možnosti, ktoré Poskytovateľ uvádza v cenníku na webovej stránke poskytovanej služby.


5. Práva a povinnosti zmluvných strán


5.1 Práva a povinnosti "Objednávateľa"


5.1.1 Odoslaním objednávky sa Objednávateľ zaväzuje zaplatiť cenu objednaných a poskytnutých služieb.


5.1.2 Objednávateľ je povinný na žiadosť Poskytovateľa poskytnúť Poskytovateľovi potrebnú súčinnosť pri poskytovaní služieb, o ktorú Poskytovateľ Objednávateľa požiada.


5.1.3 Ak si Objednávateľ objedná od Poskytovateľa službu, potom sa Poskytovateľ zaväzuje neposkytnúť dôverné údaje tretej osobe a to jak odplatne tak aj bezodplatne.


5.1.4 Objednávateľ má právo objednať si, vytvoriť a umiestniť vlastné dáta na serveri Poskytovateľa, a to v súlade s legislatívou Slovenskej republiky. Za obsah umiestnený na server Poskytovateľa Objednávateľom nesie zodpovednosť len Objednávateľ.


5.1.5 Objednávateľ sa zaväzuje zdržať sa akéhokoľvek konania, ktorým by neoprávnene zasahoval do serverou poskytovateľa, a tiež sa zaväzuje zabrániť prípadnému neoprávnenému zásahu tretích osôb do serverov poskytovateľa, zdržať sa konania, ktoré by smerovalo k šíreniu nevyžiadanej pošty na internete, a tiež sa zdržať akéhokoľvek konania, ktoré by mohlo poškodiť záujmy Poskytovateľa. V prípade činnosti Objednávateľa, v rozpore so záväzkami uvedenými v tomto článku VOP, má Poskytovateľ právo od zmluvy odstúpiť, a to dňom doručenia písomnej výpovede Objednávateľovi.


5.1.6 Objednávateľ je zodpovedný za všetky škody a vzniknuté náklady Poskytovateľa a jeho klientov, ak ním vytvorená a umiestnená vlastná webová aplikácia, vyhotovená a umiestnená podľa bodu 5.1.4, spôsobí znemožnenie poskytovania služieb na serveroch alebo umožní prienik alebo šírenie nevyžiadanej pošty.


5.1.7 Objednávateľ sa zaväzuje, že nebude pri využívaní služieb poskytovaných Poskytovateľom používať prvky rasizmu, xenofóbie, pornografie alebo akékoľvek iné zakázané prvky, ktorých zverejnenie na Internete by bolo v rozpore s právom alebo morálkou, a ktoré sú spôsobilé narušovať etické a morálne princípy demokratickej spoločnosti.


5.1.8 Zmluvné strany sa dohodli, že skutočnosť, že Objednávateľ zaplatí objednávku vystavenú Poskytovateľom za poskytnuté služby, je zároveň potvrdením, že služby boli poskytnuté resp. vyhotovené riadne a včas podľa požiadaviek Objednávateľa a nemajú žiadne vady.


5.1.9 Objednávateľ odovzdaním elektronickej objednávky Poskytovateľovi, dáva Poskytovateľovi súhlas na zasielanie informačných e-mailov súvisiacich s poskytovanými službami do e-mailovej schránky Objednávateľa, a to podľa uváženia Poskytovateľa.


5.1.10 Ak Objednávateľ akoukoľvek činnosťou spôsobí škodu Poskytovateľovi, a Poskytovateľ vzniknutú škodu vyčísli, a vyzve Objednávateľa k jej úhrade, je Objednávateľ povinný do 15 dní odo dňa výzvy spôsobenú škodu uhradiť.


5.2 Práva a povinnosti "Poskytovateľa"


5.2.1 Poskytovateľ je povinný v súlade s objednávkou, prípadne v súlade s inými dokumentmi vymedzujúcimi obsah zmluvného vzťahu medzi Poskytovateľom a Objednávateľom za platnosti týchto VOP, poskytnúť Objednávateľovi služby v dohodnutom rozsahu a v kvalite, akú si objednaná služba vyžaduje. Poskytovateľ nenesie zodpovednosť za nájdené chyby po objednaní služby.


5.2.2 Poskytovateľ sa zaväzuje, že bude uchovávať v tajnosti a chrániť pred zverejnením dôverné informácie charakterizované v bode 2.4 týchto VOP, ktoré sa dozvedel o Objednávateľovi pri napĺňaní predmetu zmluvného vzťahu, ibaže mu Objednávateľ dal na sprístupnenie týchto informácií tretím osobám písomný súhlas. V prípade udelenia písomného súhlasu podľa tohto článku VOP, nezodpovedá Poskytovateľ za ich ďalšie zverejnenie. Poskytovateľ je zaviazaný predmetné informácie uchovávať v tajnosti len za predpokladu, že sa dozvie, že ide o dôverné informácie podľa bodu 2.4 VOP. Uvedený zákaz sa netýka sprístupňovania dôverných informácií zamestnancom alebo iným spolupracovníkom poskytovateľa, ktoré im v nevyhnutnej miere poskytne za účelom plnenia zmluvného záväzku. Poskytovateľ je povinný informovať o prípadnom úniku dôverných informácii objednávateľa. Objednávateľ je povinný v prípade overenej žiadosti (E-mail, SMS, písomne) požiadať o zaslanie zoznamu dôverných informácii, ktoré objednávateľ shromažduje. V prípade, že o to objednávateľ požiada je poskytovateľ povinný tieto údaje zlikvidovať. Poskytovateľ bude uchovávať poskytnuté údaje aj v prípade ukončenia poskytovania služieb a to hlavne z dôvodu ostatných funkcí systému a jednoduchého vytvorenia objednávky používateľom.


5.2.3. Poskytovateľ si vyhradzuje právo ľubovoľne zasiahnuť do zverejneného obsahu Objednávateľa, prípadne dočasne alebo aj trvalo pozastaviť dodávku poskytovaných služieb Objednávateľovi (ďalej len „zásah“) aj bez predchádzajúceho upozornenia, ako aj odstúpiť od zmluvy dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení, v nasledovných prípadoch: (i) v prípade, že bude mať za to, že ide o nedovolené konanie popísané v bode 5.1.7 týchto VOP /ďalej len „nedovolený obsah“ alebo aj „nedovolené konanie“ (ii) v prípade, že je Objednávateľ v omeškaní so zaplatením ktorejkoľvek faktúry od Poskytovateľa 14 dní po jej splatnosti, a to až dovtedy, kým Objednávateľ nepredloží Poskytovateľovi doklad o úhrade všetkých faktúr, (iii) že internetová aplikácia alebo spôsob akým Objednávateľ využíva poskytovanú službu obmedzuje plnohodnotné využívanie služieb inými klientmi Poskytovateľa alebo akokoľvek inak obmedzuje alebo poškodzuje Poskytovateľa, (iv) v prípade, že Objednávateľ nedodrží záväzky uvedené v týchto VOP. V prípade nutnosti zásahu Poskytovateľa uskutočneného podľa tohto článku VOP sa Objednávateľ zaväzuje zaplatiť Poskytovateľovi fakturovanú cenu nákladov spojených s jeho uskutočnením. V prípade, že Poskytovateľ pristúpi k pozastaveniu poskytovaných služieb v dôsledku konania Objednávateľa popísaného v tomto článku VOP, povinnosť zaplatiť cenu za poskytované služby Poskytovateľom vo fakturovanej výške nie je tým dotknutá.


5.2.4 Poskytovateľ sa zaväzuje, že technické prestávky podľa bodu 2.6 týchto VOP bude uskutočňovať najmä medzi 7-12 hod SEČ v maximálnej dĺžke jednej hodiny v jednom dni a to v maximálnom počte dve technické prestávky za jeden mesiac.


5.2.5 Poskytovateľ nezodpovedá za prerušenie, resp. obmedzenie dodávky, resp. chodu poskytovaných služieb v prípade, že prerušenie nezavinil.


5.2.6 Poskytovateľ prehlasuje, že akékoľvek dátové súbory, ktoré sú predmetom zmluvy medzi objednávateľom a poskytovateľom služby, chráni primerane v zmysle požiadaviek Zákona NR SR č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov.

 

5.2.7 Poskytovateľ je oprávnený neposkytnúť službu objednávateľovi v prípade, že nemá dostatnú kapacitu služieb. Objednávateľ má nárok na vrátenie penazí pokiaľ mu poskytovateľ nezabezpečí služby do 7 dní od úhrady.


6. Doba trvania a ukončenie zmluvného vzťahu


6.1 Zmluvný vzťah trvá do doby vyčerpania zálohového účtu (daľej kreditu), ktorý si objednávateľ predplatil.


6.2 Zmluvný vzťah uzatvorený na dobu neurčitú.

 

7. Reklamačný poriadok

 

7.1 Objednávateľ má právo podať reklamáciu ak:

 

7.1.1 objednaná služba bola zaúčtovaná za cenu vyššiu aká je cena v cenníku,

 

7.1.2 dodaná služba a služba uvedená v objednávke sa nezhodujú, pričom si musí byť Objednávateľ istý, že chyba nie je na jeho strane,

 

7.1.3 poruchový stav trvá dlhšie ako 24 h,

 

7.1.4 problémové fungovanie služby, ktoré nebolo zapríčinené zásahmi Objednávateľa.

 

7.2 Poskytovateľ je oprávnený odmietnuť reklamáciu, ak:

 

7.2.1 bol problém zapríčinení nesprávnymi alebo neštandardnými zásahmi Objednávateľa,

 

7.2.2 Objednávateľ nie je schopný preukázať žiadne dôkazy nefunkčnosti služby,

 

7. 2.3 služba obsahuje prvky zmienené v bode 5.1.7,

 

7.3 Objednávateľ pri podávaní reklamácie je povinný uviesť svoje meno, uvedené v jeho profile, IP adresu a dôkladný opis dôvodu reklamácie.

 

7.4 Ak Poskytovateľ uzná reklamáciu za opodstatnenú, je povinný problém vyriešiť do 5 pracovných dní s náhradou vo forme pripísania kreditu na zálohový účet v rovnakej výške ako bolo objednávateľovi odpočítané za nefunkčné služby.


8. Záverečné ustanovenia


8.1 Podpísaním písomnej objednávky zmluvné strany potvrdzujú, že si tieto VOP, zverejnené na webovej stránke služby, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou písomnej objednávky, prečítali a ich obsahu plne porozumeli.


8.2 Zmluvné strany odoslaním objednávky potvrdzujú, že do zmluvného vzťahu vstúpili na základe slobodnej vôle, že žiadna zo strán nekonala v omyle, tiesni, či za nápadne nevýhodných podmienok, informácie uvedené v písomnej objednávke ako aj tieto VOP si riadne prečítali, porozumeli ich obsahu a jednotlivým pojmom, riadne si vysvetlili význam jednotlivých pojmov, porozumeli im a na znak súhlasu s objednávkou ako aj týmito VOP podpísali písomnú objednávku.


8.3. Zmluvné strany sa v zmysle § 262 z. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka dohodli, že ich zmluvné vzťahy sa budú riadiť ustanoveniami Obchodného zákonníka SR.


8.4. Poskytovateľ si vyhradzuje právo meniť tieto VOP kedykoľvek, o čom zašle Objednávateľovi informáciu e-mailom. Zmenené VOP vstúpia vždy do platnosti v deň uvedený v odoslanom e-maili.


8.5 Zmluvné strany sa dohodli, že Poskytovateľ Objednávateľovi doručuje všetky písomnosti na adresu uvedenú v písomnej objednávke, pokiaľ nie je dohodnuté inak. V prípade pochybnosti Poskytovateľa o adrese, na ktorej má Objednávateľ, ktorý je právnickou osobou, sídlo, považuje sa za adresu na doručovanie adresa uvedená v živnostenskom, obchodnom alebo inom obdobnom registri.


8.6 V prípade, ak bude podľa týchto obchodných podmienok potrebné doručovať druhej zmluvnej strane akúkoľvek písomnosť, doručuje sa táto písomnosť na adresu zmluvnej strany uvedenú v zmluve alebo poslednej objednávke, pokiaľ nie je zmena adresy písomne oznámená zmluvnej strane, ktorá písomnosť doručuje. V prípade, ak sa písomnosť aj pri dodržaní týchto podmienok vráti nedoručená, zmluvné strany sa dohodli, že účinky doručenia nastávajú tretím dňom po vrátení zásielky zmluvnej strane, ktorá zásielku doručuje.


8.7 Zmluvné strany sú si navzájom povinné bezodkladne oznámiť akékoľvek zmeny, a to najmä zmenu sídla, obchodného názvu, zmenu štatutárnych orgánov, zmenu účtu, ktorý je pre zmluvu rozhodujúci. V prípade, ak takúto zmenu neoznámia, zodpovedajú za škodu týmto spôsobenú.

 

8.8 V prípade, že poskytovateľ upravý VOP má objednávateľ právo odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu do 7 dní od doručenia zmeny VOP.

KOMENTÁRE: 0

Pridávať komentáre môže iba prihlásený používateľ

Loading
Všeobecné obchodné podmienky
ČLÁNKY
Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky o poskytovaní služby HOSTSOFT
 
Platné od 28.11.2016

 

 

1. Všeobecné obchodné podmienky /ďalej len „VOP“/ spolu so všetkými ostatnými zmluvnými dokumentmi, vymedzujú obsah zmluvného vzťahu medzi Objednávateľom a Poskytovateľom


2. Vymedzenie základných pojmov


2.1 "Objednávateľ" fyzická osoba alebo právnická osoba vstupujúca do zmluvného vzťahu s Poskytovateľom. Za Objednávateľa sú oprávnené konať vždy len osoby uvedené v písomnej zmluve alebo objednávke. Objednávateľ sa zavädzuje uviesť svoje informácie pravdivo. Poskytovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť objednávku pokiaľ sa bude domievať, že informácie v objednávke boli nepravdivo uvedené. Súčasťou údajov o objednávateľovi je aj IP adresa, z ktorej vytvoril objednávku.


2.2 "Poskytovateľ"


Spoločnosť:


LUSTIG s.r.o.
Toplianska 28
82 107 Bratislava
Slovenská Republika

 

IČO: 47 996 170
DIČ: 2024181071
Neplatca DPH


2.3 „Objednávka“ je dokument, ktorý buď samostatne, alebo s inými zmluvnými dokumentmi, vymedzuje obsah zmluvného vzťahu medzi Objednávateľom a Poskytovateľom. Poskytovateľ potvrdzuje súhlas s týmito VOP a preberá na seba práva a povinnosti, ktoré mu z nich vyplývajú. Objednávateľ prejavuje súhlas s vytvorenou online objednávkou formou úhrady objednávky.


2.4 "Dôverná informácia" je akákoľvek informácia o Objednávateľovi, ktorú sa Poskytovateľ dozvie v súvislosti s napĺňaním predmetu uzatvorenej zmluvy, ktorá nie je verejne prístupná a nie je určená tretím osobám. Medzi dôverné informácie patria aj údaje o prihláseniach používateľa, parametre prístupov ako IP adresa alebo uložené premenné v cookies.


2.5 „Web aplikácia“ je program v počítačových systémoch a na internete, ktorý umožňuje Objednávateľovi pracovať s údajmi. Údaje môžu obsahovať texty, zvuky, obrázky aj video.

 

2.6 „Gamehosting“ je služba, ktorá poskytuje Objednávateľovi možnosť pripojiť sa na vybranú aplikáciu (herný server). Aby sa pripojenie mohlo zrealizovať, je potrebné mať prístup na internetovú sieť.

 

2.7 „Webhosting“ je služba, ktorá poskytuje Objednávateľovi možnosť umiestniť server na dátové zariadenia, je vytvorená FTP priestorom a určenými webovými aplikáciami.

 

2.8 "Server" je súbor hardware-ového a software-ového vybavenia, na ktorom sú umiestnené www stránky, spravované www aplikácie a iné služby poskytované priamo Poskytovateľom.


2.9 "Technická prestávka" je plánovaný stav, kedy Poskytovateľ po nevyhnutnú dobu obmedzí alebo vylúči možnosť využívania poskytovaných služieb Objednávateľom. Technická prestávka slúži na zabezpečenie bezproblémového využívania poskytovaných služieb.

 

2.10 „Slot“ definuje počet užívateľov, ktorí sa môžu pripojiť na vybranú službu v tom istom čase súčasne.

 

2.11 „Dátové zariadenie“ je počítač, ktorý je umiestnený v dátovom centre a má špeciálne vlastnosti týkajúce sa výkonu. V dátovom centre má dátové zariadenie neobmedzený prístup na internetovú sieť, okrem nepredvídateľných technických problémov.

 

2.12 „Menová jednotka“ je, pokiaľ nie je uvedené inak, EUR. Vzhľadom na povahu služieb a rozdielne náklady, poskytovateľ poskytuje služby aj vo viacerých menách, a má právo určovať si rozdielne ceny v jednotlivých menách bez ohľadu na aktuálny menový kurz NBS.


3. Predmet zmluvného vzťahu


3.1 Predmet zmluvného vzťahu medzi Objednávateľom a Poskytovateľom je poskytovanie služieb Poskytovateľom vždy špecifikovaných v elektronickej objednávke na dobu určitú, vyplnenej osobou oprávnenou konať za Objednávateľa, a to za platnosti týchto VOP.


4. Objednávanie poskytovaných služieb, resp. produktov Poskytovateľa


4.1 Objednávateľ má právo si objednať akékoľvek služby, prípadne produkty nachádzajúce sa v aktuálnej ponuke Poskytovateľa, a to za podmienok uvedených v týchto VOP.


4.2 Služba poskytovaná Poskytovateľom, sa považuje za objednanú vytvorením online objednávky cez administráciu na doméne služby Objednávateľom.


4.3 Elektronická objednávka odovzdaná Poskytovateľovi je záväzná a môže byť zmenená len prostredníctvom písomnej dohody zmluvných strán.


4.4 Objednávka sa považuje za dokončenú úhradou. Zákazník musí uhradiť objednávku do 7 dní od vytvorení objednávky inak je neplatná. Objednávateľ si môže vybrať formu úhrady podľa svojich preferencií, pričom k dispozícií má platobné možnosti, ktoré Poskytovateľ uvádza v cenníku na webovej stránke poskytovanej služby.


5. Práva a povinnosti zmluvných strán


5.1 Práva a povinnosti "Objednávateľa"


5.1.1 Odoslaním objednávky sa Objednávateľ zaväzuje zaplatiť cenu objednaných a poskytnutých služieb.


5.1.2 Objednávateľ je povinný na žiadosť Poskytovateľa poskytnúť Poskytovateľovi potrebnú súčinnosť pri poskytovaní služieb, o ktorú Poskytovateľ Objednávateľa požiada.


5.1.3 Ak si Objednávateľ objedná od Poskytovateľa službu, potom sa Poskytovateľ zaväzuje neposkytnúť dôverné údaje tretej osobe a to jak odplatne tak aj bezodplatne.


5.1.4 Objednávateľ má právo objednať si, vytvoriť a umiestniť vlastné dáta na serveri Poskytovateľa, a to v súlade s legislatívou Slovenskej republiky. Za obsah umiestnený na server Poskytovateľa Objednávateľom nesie zodpovednosť len Objednávateľ.


5.1.5 Objednávateľ sa zaväzuje zdržať sa akéhokoľvek konania, ktorým by neoprávnene zasahoval do serverou poskytovateľa, a tiež sa zaväzuje zabrániť prípadnému neoprávnenému zásahu tretích osôb do serverov poskytovateľa, zdržať sa konania, ktoré by smerovalo k šíreniu nevyžiadanej pošty na internete, a tiež sa zdržať akéhokoľvek konania, ktoré by mohlo poškodiť záujmy Poskytovateľa. V prípade činnosti Objednávateľa, v rozpore so záväzkami uvedenými v tomto článku VOP, má Poskytovateľ právo od zmluvy odstúpiť, a to dňom doručenia písomnej výpovede Objednávateľovi.


5.1.6 Objednávateľ je zodpovedný za všetky škody a vzniknuté náklady Poskytovateľa a jeho klientov, ak ním vytvorená a umiestnená vlastná webová aplikácia, vyhotovená a umiestnená podľa bodu 5.1.4, spôsobí znemožnenie poskytovania služieb na serveroch alebo umožní prienik alebo šírenie nevyžiadanej pošty.


5.1.7 Objednávateľ sa zaväzuje, že nebude pri využívaní služieb poskytovaných Poskytovateľom používať prvky rasizmu, xenofóbie, pornografie alebo akékoľvek iné zakázané prvky, ktorých zverejnenie na Internete by bolo v rozpore s právom alebo morálkou, a ktoré sú spôsobilé narušovať etické a morálne princípy demokratickej spoločnosti.


5.1.8 Zmluvné strany sa dohodli, že skutočnosť, že Objednávateľ zaplatí objednávku vystavenú Poskytovateľom za poskytnuté služby, je zároveň potvrdením, že služby boli poskytnuté resp. vyhotovené riadne a včas podľa požiadaviek Objednávateľa a nemajú žiadne vady.


5.1.9 Objednávateľ odovzdaním elektronickej objednávky Poskytovateľovi, dáva Poskytovateľovi súhlas na zasielanie informačných e-mailov súvisiacich s poskytovanými službami do e-mailovej schránky Objednávateľa, a to podľa uváženia Poskytovateľa.


5.1.10 Ak Objednávateľ akoukoľvek činnosťou spôsobí škodu Poskytovateľovi, a Poskytovateľ vzniknutú škodu vyčísli, a vyzve Objednávateľa k jej úhrade, je Objednávateľ povinný do 15 dní odo dňa výzvy spôsobenú škodu uhradiť.


5.2 Práva a povinnosti "Poskytovateľa"


5.2.1 Poskytovateľ je povinný v súlade s objednávkou, prípadne v súlade s inými dokumentmi vymedzujúcimi obsah zmluvného vzťahu medzi Poskytovateľom a Objednávateľom za platnosti týchto VOP, poskytnúť Objednávateľovi služby v dohodnutom rozsahu a v kvalite, akú si objednaná služba vyžaduje. Poskytovateľ nenesie zodpovednosť za nájdené chyby po objednaní služby.


5.2.2 Poskytovateľ sa zaväzuje, že bude uchovávať v tajnosti a chrániť pred zverejnením dôverné informácie charakterizované v bode 2.4 týchto VOP, ktoré sa dozvedel o Objednávateľovi pri napĺňaní predmetu zmluvného vzťahu, ibaže mu Objednávateľ dal na sprístupnenie týchto informácií tretím osobám písomný súhlas. V prípade udelenia písomného súhlasu podľa tohto článku VOP, nezodpovedá Poskytovateľ za ich ďalšie zverejnenie. Poskytovateľ je zaviazaný predmetné informácie uchovávať v tajnosti len za predpokladu, že sa dozvie, že ide o dôverné informácie podľa bodu 2.4 VOP. Uvedený zákaz sa netýka sprístupňovania dôverných informácií zamestnancom alebo iným spolupracovníkom poskytovateľa, ktoré im v nevyhnutnej miere poskytne za účelom plnenia zmluvného záväzku. Poskytovateľ je povinný informovať o prípadnom úniku dôverných informácii objednávateľa. Objednávateľ je povinný v prípade overenej žiadosti (E-mail, SMS, písomne) požiadať o zaslanie zoznamu dôverných informácii, ktoré objednávateľ shromažduje. V prípade, že o to objednávateľ požiada je poskytovateľ povinný tieto údaje zlikvidovať. Poskytovateľ bude uchovávať poskytnuté údaje aj v prípade ukončenia poskytovania služieb a to hlavne z dôvodu ostatných funkcí systému a jednoduchého vytvorenia objednávky používateľom.


5.2.3. Poskytovateľ si vyhradzuje právo ľubovoľne zasiahnuť do zverejneného obsahu Objednávateľa, prípadne dočasne alebo aj trvalo pozastaviť dodávku poskytovaných služieb Objednávateľovi (ďalej len „zásah“) aj bez predchádzajúceho upozornenia, ako aj odstúpiť od zmluvy dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení, v nasledovných prípadoch: (i) v prípade, že bude mať za to, že ide o nedovolené konanie popísané v bode 5.1.7 týchto VOP /ďalej len „nedovolený obsah“ alebo aj „nedovolené konanie“ (ii) v prípade, že je Objednávateľ v omeškaní so zaplatením ktorejkoľvek faktúry od Poskytovateľa 14 dní po jej splatnosti, a to až dovtedy, kým Objednávateľ nepredloží Poskytovateľovi doklad o úhrade všetkých faktúr, (iii) že internetová aplikácia alebo spôsob akým Objednávateľ využíva poskytovanú službu obmedzuje plnohodnotné využívanie služieb inými klientmi Poskytovateľa alebo akokoľvek inak obmedzuje alebo poškodzuje Poskytovateľa, (iv) v prípade, že Objednávateľ nedodrží záväzky uvedené v týchto VOP. V prípade nutnosti zásahu Poskytovateľa uskutočneného podľa tohto článku VOP sa Objednávateľ zaväzuje zaplatiť Poskytovateľovi fakturovanú cenu nákladov spojených s jeho uskutočnením. V prípade, že Poskytovateľ pristúpi k pozastaveniu poskytovaných služieb v dôsledku konania Objednávateľa popísaného v tomto článku VOP, povinnosť zaplatiť cenu za poskytované služby Poskytovateľom vo fakturovanej výške nie je tým dotknutá.


5.2.4 Poskytovateľ sa zaväzuje, že technické prestávky podľa bodu 2.6 týchto VOP bude uskutočňovať najmä medzi 7-12 hod SEČ v maximálnej dĺžke jednej hodiny v jednom dni a to v maximálnom počte dve technické prestávky za jeden mesiac.


5.2.5 Poskytovateľ nezodpovedá za prerušenie, resp. obmedzenie dodávky, resp. chodu poskytovaných služieb v prípade, že prerušenie nezavinil.


5.2.6 Poskytovateľ prehlasuje, že akékoľvek dátové súbory, ktoré sú predmetom zmluvy medzi objednávateľom a poskytovateľom služby, chráni primerane v zmysle požiadaviek Zákona NR SR č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov.

 

5.2.7 Poskytovateľ je oprávnený neposkytnúť službu objednávateľovi v prípade, že nemá dostatnú kapacitu služieb. Objednávateľ má nárok na vrátenie penazí pokiaľ mu poskytovateľ nezabezpečí služby do 7 dní od úhrady.


6. Doba trvania a ukončenie zmluvného vzťahu


6.1 Zmluvný vzťah trvá do doby vyčerpania zálohového účtu (daľej kreditu), ktorý si objednávateľ predplatil.


6.2 Zmluvný vzťah uzatvorený na dobu neurčitú.

 

7. Reklamačný poriadok

 

7.1 Objednávateľ má právo podať reklamáciu ak:

 

7.1.1 objednaná služba bola zaúčtovaná za cenu vyššiu aká je cena v cenníku,

 

7.1.2 dodaná služba a služba uvedená v objednávke sa nezhodujú, pričom si musí byť Objednávateľ istý, že chyba nie je na jeho strane,

 

7.1.3 poruchový stav trvá dlhšie ako 24 h,

 

7.1.4 problémové fungovanie služby, ktoré nebolo zapríčinené zásahmi Objednávateľa.

 

7.2 Poskytovateľ je oprávnený odmietnuť reklamáciu, ak:

 

7.2.1 bol problém zapríčinení nesprávnymi alebo neštandardnými zásahmi Objednávateľa,

 

7.2.2 Objednávateľ nie je schopný preukázať žiadne dôkazy nefunkčnosti služby,

 

7. 2.3 služba obsahuje prvky zmienené v bode 5.1.7,

 

7.3 Objednávateľ pri podávaní reklamácie je povinný uviesť svoje meno, uvedené v jeho profile, IP adresu a dôkladný opis dôvodu reklamácie.

 

7.4 Ak Poskytovateľ uzná reklamáciu za opodstatnenú, je povinný problém vyriešiť do 5 pracovných dní s náhradou vo forme pripísania kreditu na zálohový účet v rovnakej výške ako bolo objednávateľovi odpočítané za nefunkčné služby.


8. Záverečné ustanovenia


8.1 Podpísaním písomnej objednávky zmluvné strany potvrdzujú, že si tieto VOP, zverejnené na webovej stránke služby, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou písomnej objednávky, prečítali a ich obsahu plne porozumeli.


8.2 Zmluvné strany odoslaním objednávky potvrdzujú, že do zmluvného vzťahu vstúpili na základe slobodnej vôle, že žiadna zo strán nekonala v omyle, tiesni, či za nápadne nevýhodných podmienok, informácie uvedené v písomnej objednávke ako aj tieto VOP si riadne prečítali, porozumeli ich obsahu a jednotlivým pojmom, riadne si vysvetlili význam jednotlivých pojmov, porozumeli im a na znak súhlasu s objednávkou ako aj týmito VOP podpísali písomnú objednávku.


8.3. Zmluvné strany sa v zmysle § 262 z. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka dohodli, že ich zmluvné vzťahy sa budú riadiť ustanoveniami Obchodného zákonníka SR.


8.4. Poskytovateľ si vyhradzuje právo meniť tieto VOP kedykoľvek, o čom zašle Objednávateľovi informáciu e-mailom. Zmenené VOP vstúpia vždy do platnosti v deň uvedený v odoslanom e-maili.


8.5 Zmluvné strany sa dohodli, že Poskytovateľ Objednávateľovi doručuje všetky písomnosti na adresu uvedenú v písomnej objednávke, pokiaľ nie je dohodnuté inak. V prípade pochybnosti Poskytovateľa o adrese, na ktorej má Objednávateľ, ktorý je právnickou osobou, sídlo, považuje sa za adresu na doručovanie adresa uvedená v živnostenskom, obchodnom alebo inom obdobnom registri.


8.6 V prípade, ak bude podľa týchto obchodných podmienok potrebné doručovať druhej zmluvnej strane akúkoľvek písomnosť, doručuje sa táto písomnosť na adresu zmluvnej strany uvedenú v zmluve alebo poslednej objednávke, pokiaľ nie je zmena adresy písomne oznámená zmluvnej strane, ktorá písomnosť doručuje. V prípade, ak sa písomnosť aj pri dodržaní týchto podmienok vráti nedoručená, zmluvné strany sa dohodli, že účinky doručenia nastávajú tretím dňom po vrátení zásielky zmluvnej strane, ktorá zásielku doručuje.


8.7 Zmluvné strany sú si navzájom povinné bezodkladne oznámiť akékoľvek zmeny, a to najmä zmenu sídla, obchodného názvu, zmenu štatutárnych orgánov, zmenu účtu, ktorý je pre zmluvu rozhodujúci. V prípade, ak takúto zmenu neoznámia, zodpovedajú za škodu týmto spôsobenú.

 

8.8 V prípade, že poskytovateľ upravý VOP má objednávateľ právo odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu do 7 dní od doručenia zmeny VOP.

KOMENTÁRE: 0

Pridávať komentáre môže iba prihlásený používateľ

Loading